תקנון ותנאי שימוש

כללי

 1. חברת קיו לוקחים הולכים בע”מ (להלן: “קיו” או “החברה“) מפעילה ותפעיל בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה חנויות ללא קופה פיזית וללא מוכרן/ים (להלן: “חנות” או “חנויות“) לשם מכירת מוצרים למשתמשים שנרשמו למערכת המופעלת על ידי קיו בקשר עם החנויות (להלן: “המשתמש/ים” ו/או “הלקוח/ות” ו-“המערכת“, בהתאמה).
 2. תנאי לביצוע רכישות בחנויות הינו הרשמה של המשתמש למערכת. המערכת מאפשרת להירשם לרכוש מוצרים ושירותים מגוונים, לקבל מידע ותכלול אפשרויות נוספות כפי שתהיינה מעת לעת.
 3. תקנון זה (להלן: “התקנון” או “תקנון זה“) מהווה הסכם משפטי מחייב. הוראות התקנון יחולו על כל כניסה לחנות ו/או רכישה של מוצרים ו/או שירותים על ידי הלקוחות, והן עשויות להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי של קיו. אשר על כן, טרם הרישום במערכת ו/או ביצוע פעולה כלשהי בחנות, המשתמש מתבקש לקרוא בעיון רב את תנאי התקנון ותנאי מדיניות הפרטיות.
 4. כל משתמש בעצם ההרשמה למערכת מצהיר כי קרא תקנון זה, כי הוא מסכים להוראותיו וכי הליך הרכישה בחנויות יהיה כפוף לתנאים המפורטים בתקנון וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד קיו ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מחברות הבת שלה, למעט טענות הקשורות בהתחייבויות מפורשות של קיו על פי תקנון זה.
 5. קיו שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לגרוע או להוסיף על תנאי התקנון בכל עת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת או בדיעבד. כל תוספת, גריעה ו/או שינוי כאמור אשר ייעשה במערכת ו/או בחנויות ו/או בתוכנן ו/או בתנאי תקנון זה, יחייבו את המשתמש במערכת עם המשך שימושו בו. לפיכך, קיו ממליצה למשתמש לעיין בתנאי התקנון מעת לעת. שימוש המשתמש במערכת ו/או בחנות (ובכלל זה כניסה ו/או רכישה בחנות) לאחר ביצוע השינויים, מעידה על הסכמתו לשינויים אלו. ככל שהמשתמש אינו מסכים לשינויים, עליו להימנע מהמשך השימוש במערכת ו/או כניסה ו/או רכישה בחנות.
 6. בחנויות מוצעים למכירה מוצרים של ספקים שונים ומגוונים, על מנת שמשתמשים יוכלו לרכוש ממיטב המוצרים הקיימים בישראל, בדרך קלה ובמחירים אטרקטיביים. כיוון שהמוצרים ו/או השירותים המוצגים בחנויות אינם בהכרח מוצרים המיוצרים על ידי קיו, אלא אך ורק משווקים על ידה, האחריות על המידע המוצג בקשר למוצרים הינה על מוסר המידע בלבד.
 7. נוסח התקנון המחייב והקובע בכל מועד הינו נוסח התקנון העדכני המפורסם באתר האינטרנט של קיו (שכתובתו https://qtakeandgo.com/ (“האתר“) ו/או במערכת.
 8. תוקף הוראות התקנון הינו מצטבר ולא לחלופין, ותנאי התקנון יפורשו כמתקיימים זה לצד זה ולא כמצמצמים זה את תחולת זה.
 9. רישום למערכת לשם כניסה לחנות ו/או רכישה של מוצר/ים בחנויות על ידי משתמש, מהווה אישור כי המשתמש קרא את הוראות תקנון זה וכי הוא מסכים להן, לרבות לתנאי מדיניות הפרטיות, כפי שיעודכנו מעת לעת, וכן מסכים לפעול לפיהן ולקבלן ללא כל הגבלה או הסתייגות.
 10. הרישום למערכת וכן השימוש במידע אותו מסר הלקוח לקיו ו/או אשר הצטבר אודות הלקוח בעת ו/או אגב הרכישה בחנויות, יתבצע בהתאם להוראות כל דין ובהתאם להוראות מדיניות הפרטיות.
 11. השימוש בלשון זכר בתקנון זה נעשה מטעמי נוחות בלבד ואין בו כדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי. למען הסר ספק, כל האמור בלשון זכר ו/או ביחיד, מתייחס אף ללשון נקבה ו/או לרבים, בהתאמה.


שימושים אסורים במערכת

 1. ללא מתן הרשאה מראש ובכתב על-ידי קיו, הלקוח ו/או צד שלישי כלשהו אינם רשאים לבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים בעת השימוש במערכת ו/או באתר ו/או בתוכנם ו/או הכניסה לחנות ו/או הרכישה בחנות:
  • לעשות שימוש מסחרי במערכת ו/או באתר ו/או בתוכן שלהם ו/או להשתמש בתוכן כאמור לשם יצירת מאגר מידע, רשומות תפוצה וכיו”ב.
  • להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה לאחור (לרבות כל ניסיון להפיק את קוד המקור), להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, למכור, להעניק רישיונות משנה, לאחסן וכיו”ב חלק כלשהו במערכת ו/או באתר.
  • לעקוף, להשבית ו/או להפריע בדרך אחרת לאמצעי האבטחה ו/או לעבודה התקינה, לרבות הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן המערכת ו/או תוכן האתר ו/או התוכנות בהן נעשה שימוש בחנויות ו/או לפגוע ו/או לשבש את מערך הגנות הסיסמאות המסדירות את הגישה לתוכנות בחנויות ו/או למערכת.
  • להסיר, להשחית, להסתיר ו/או לשנות את האתר ו/או אפליקציה שתפעיל החברה (ככל שתפעיל) ו/או התוכן המופיע בהם, לרבות זכויות יוצרים, סימנים מסחריים ו/או זכויות קנייניות אחרות, לרבות עשיית שימוש בשמה, סמלה המסחרי ו/או סימני המסחר של קיו, מבלי לקבל לכך את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב.
  • לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר ו/או במערכת ו/או בחנות, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים האחרים ללא הסכמתם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים.
  • לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר.
  • להשתמש בחנות ו/או בלוקר כלשהו בחנות על מנת ללקט מוצרים על חשבון משתמש אחר שפתח את הלוקר בהתאם לדרישות הזיהוי.
  • לשנות ו/או לגרום נזק כלשהו לאיזה מהתוכנות ו/או המתקנים הפיזיים הנמצאים בחנות.
 2. קיו רשאית, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, לא לאשר, להשעות או לחסום, מבלי להיזקק למתן הודעה מראש, את הגישה של כל משתמש ו/או צד שלישי למערכת ו/או לאתר ו/או לחנויות (ו/או לחלק מסוים במי מהם), וזאת במקרים בהם סבורה קיו כי בוצעה הפרה של תנאי תקנון זה ו/או כי קיים חשש כי תיגרם הפרעה מכל סוג שהוא לפעילותם התקינה של החנויות ו/או מתן השירותים המוצעים בהן, או חשש להפרת הוראות הדין ו/או זכויות של צדדים שלישיים, ו/או מכל סיבה אחרת בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של קיו, גם ללא כל סיבה או הצדקה, והמשתמש ו/או צד שלישי כלשהו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד קיו ו/או כל מי מטעמה בעניין זה.
 3. אי עמידה במגבלות אלו עלולה להוביל למניעת גישת המשתמש לאתר ו/או למערכת ו/או לחנויות ואף לחשוף את המשתמש לאחריות אזרחית ו/או פלילית, על-פי כל דין.


רישום ושימוש

 1. רכישת מוצר בחנויות אפשרית רק לאחר רישום מלא בעמדת הרישום בכניסה לחנות ובאמצעות מסירת פרטים אישיים כנדרש בדף ההרשמה הכוללים, בין היתר, שם מלא, מספר טלפון, דואר אלקטרוני, פרטי אשראי (כרטיס אשראי העומד בתנאים המפורטים בסעיף ד’ להלן) וטביעת אצבע. כדי להבטיח שהכניסה לחנות והרכישה בה תבוצע במהירות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים, אחרת קיו לא תוכל להבטיח את אפשרות הכניסה ו/או הרכישה בחנות.
 2. לאחר הקשת כל הפרטים וביצוע ההרשמה כנדרש, יוכל הלקוח להזדהות ולהיכנס לחנות על מנת לרכוש מוצרים בחנות.
 3. הרכישה תירשם במחשבי קיו ותוך פרק זמן קצר ממועד סיום הרכישה, תישלח ללקוח חשבונית מפורטת בגין הרכישה.
 4. מובהר בזאת, כי הקלדת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לקיו עקב שיבוש הליכי המכירה.
 5. במקרה בו לא אושרה העסקה על-ידי חברת האשראי, יקבל המשתמש הודעה מתאימה והאפשרות לכניסה ו/או לרכישה בחנויות תחסם עד לקבלת אישור מתאים מחברת האשראי. יובהר ויודגש, כי פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר אישור העסקה על-ידי חברת כרטיסי אשראי עמה עובדת קיו ובכפוף לעמידה בהוראות תקנון זה.
 6. מובהר כי החנויות משמשות למכירה קמעונאית בלבד לשם צרכיו הפרטיים של המשתמש ולא תתאפשר מכירה סיטונאית ו/או לצרכים מסחריים.
 7. קיו שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ו/או לגרוע בעתיד שירותים שונים בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי.


כשירות – הזכאים להירשם ולרכוש בחנויות

 1. רשאים להירשם ולרכוש בחנויות אך ורק משתמשים אשר עומדים בתנאים המצטברים המפורטים להלן:
  • בני 18 ומעלה.
  • מחזיקי כרטיס אשראי ישראלי תקף על שמם (של אחת מחברות כרטיסי האשראי עמם עובדת קיו כפי שתהיינה מעת לעת). אין אפשרות לבצע תשלום ללא מסירת פרטי כרטיס אשראי כאמור או אמצעי אחר הקביל ע”י קיו על פי שקול דעתה הבלעדי (לרבות Paypal).
  • בעלי טלפון סלולארי עם יכולת לקבל הודעות SMS.
 2. למען הסר ספק מובהר, כי לקיו נתונה הרשות בכל עת ועל פי שיקול דעתה המלא והבלעדי, למנוע מלקוח את הגישה לחנויות או לבטל את רישומו, ככל שהתנהגותו תמצא בלתי הולמת ו/או היה והוא יבצע שימוש בלתי מורשה, בלתי ראוי או בלתי סביר בחנות, לרבות אי ציות לתנאי התקנון ו/או למדיניות הפרטיות ו/או אם כרטיס האשראי של הלקוח נחסם או הוגבל לשימוש, הכל, לפי ראות עיניה ולשיקול דעתה הבלעדי של קיו.

 

שעות פעילות החנויות

 1. החנויות פעילות 24 שעות ביממה, למעט מקרים בהם חנות מסוימת מושבתת לצורך תחזוקה ו/או מכל סיבה אחרת, וזאת לפי שיקול דעתה של קיו וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת על כך.
 2. ניתן לפנות לחברה באמצעות מוקד הודעות הפעיל 24 שעות ביממה ובאמצעות מוקד שירות לקוחות באמצעות מייל – support@qtakeandgo.com. הודעה שתושאר לחברה תטופל בהתאם לנהלי החברה כפי שיהיו מעת לעת ועל פי שקול דעתה. פרטי מוקד ההודעות ו/או מוקד שרות לקוחות מפורסמים באתר.
 3. מובהר כי יתכן ויחולו שינויים בשעות פעילות האתר ו/או מוקד ההודעות ו/או מוקד שרות הלקוחות, הכל בהתאם לשקול דעתה המלא והבלעדי של החברה. שינויים כאמור יפורסמו בתקנון זה ו/או באתר.

 

בעלות וזכויות קניין רוחני

 1. האתר, החנויות והמידע המופיע בהם לרבות עיצוב האתר ו/או החנויות וכל מידע מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), ולרבות טקסט, תמונה, קול, וידאו, בכל אמצעי מדיה ובכל מכשיר קצה, הקיימים היום ו/או שיהיו קיימים בעתיד ו/או כל שילוב שלהם, לרבות כתבות, מאמרים, ידיעות, סקירות, נתונים, קבצים, מפות, עצות, ניתוחים, המלצות, הנחיות, הערכות וכל מידע ו/או תוכן אחר בכל פורמט שהוא, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, שרטוט, עיצוב, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon) (להלן: “התוכן” או “התכנים“), מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ”ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן התוכן הכלול באתר ו/או בחנויות ו/או במערכת, ללא הסכמתה המוקדמת, הכתובה והמפורשת של קיו.
 2. כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר ו/או המערכת ו/או החנויות מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם (“Domain”), הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, המוניטין, ‘Know How’, שיטות, קוד המקור והקוד הבינארי, סמלים מסחריים, תוכנות מחשב, מושגים, מידע סודי, סימני שירות, מאגרי מידע, יצירות נגזרות, תגליות, נוסחאות, מוניטין, רעיונות, שיפורים, מדגמים, מידע, חידושים, המצאות, ידע, לוגו, נתוני שוק, שיטות, זכויות מוסריות, יצירות ספרותיות, קובץ גרפי, מידע טכני, אופן הצגתו ועיצובו וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר ו/או בחנויות ו/או במערכת, הם רכושה הבלעדי של קיו או של צד שלישי, אשר הרשה לקיו להשתמש בהן, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לקיו בלעדית (או לצדדים שלישיים נוספים, במידה והם בעלי רישיון לעשות כן). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי, מסחרית ושאינה מסחרית, בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סימני מסחר ו/או תצלומים ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר המופיע בחנויות או במערכת, אלא אם התקבל אישור קיו לכך מראש ובכתב.
 3. מבלי לגרוע מהאמור, שם קיו וסימני המסחר שלה, לרבות אובייקטים הקשורים למוניטין הקיו, כגון (אך לא רק): סימנים, לוגו, סמלילים, סימני שירות, או כל אובייקט אחר כפי שהם מופיעים בחנויות ו/או באתר, הינם קניינה הבלעדי של קיו ואין לעשות בהם כל שימוש.
 4. קיו שומרת על כל זכויותיה וקניינה בכל הנוגע לתכולת החנויות, ואין בעצם הכניסה לחנות ו/או הרישום במערכת, כדי להעניק היתר ו/או זכות כלשהם בתכולת החנויות ו/או המערכת ו/או בחלק מאיזה מהם.

תוכן האתר, החנויות ופרסומות

 1. האתר, המערכת והחנויות בכללותם, כולל כל התכנים בהן, מוצעים ללקוחות כמות שהם (As Is). כוונת קיו היא שהתוכן המופיע באתר ו/או במערכת ו/או בחנויות יהיה נכון ומדויק, אולם יתכן כי התוכן אינו שלם ולחלופין, יתכן כי נפלו טעויות טכניות ו/או אחרות בתוכן.
 2. קיו אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות אשר נפלו ביחס לתוכן המוצג באתר ו/או במערכת ו/או בחנויות. קיו מבהירה בזאת, כי התוכן הכלול באתר ו/או בחנויות, לרבות במסגרת הפרסומים במי מהם, הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ביחס למוצרים המתפרסמים ועל כן הלקוח מודע ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל תוכן אחר המוצג נעשה לפי שיקול דעתו של הלקוח ובאחריותו הבלעדית; על הלקוח לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר המוצג והוא מוותר ויהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לגבי הסתמכות על איזה מאלה.
 3. כל תוכן ו/או מידע המובא באתר ו/או בחנויות בקשר למאפייני המוצרים, אשר מקורו בצדדים שלישיים, כגון יבואן ו/או יצרן המוצר ו/או ספק השירות (לפי העניין), לרבות מפרטים, הוראות הפעלה ונתונים שונים, נמסר על ידי הצדדים השלישיים הללו ולקיו אין ולא תהיה כל אחריות לגביו.
 4. מובהר, כי פרסום אשר יופיע באתר ו/או בחנויות מעת לעת, ככל שיופיע, אינו מהווה הצעה ו/או ייעוץ, ואין בו משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול הדעת העצמאי של המשתמש. במסגרת הפרסום כאמור, עשויה להיכלל ביקורת על אישים ו/או מוצרים ו/או שירותים שונים ו/או אירועים שונים, אשר אינה בהכרח משקפת את דעת קיו, אלא את דעותיו האישיות של הכותב ו/או המפרסם בלבד.

 

המוצרים הנמכרים בחנויות

 1. בחנויות נמכרים מוצרי מזון ומוצרי צריכה שונים.
 2. קיו רשאית לשנות בכל עת, לפי ראות עיניה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי את ההיצע ו/או את מגוון המוצרים בחנויות, וכן להחליף ו/או להוסיף מוצרים מעת לעת, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 3. לא תתאפשר רכישה סיטונאית של המוצרים. קיו תהא רשאית למנוע ו/או לבטל רכישות שעל פי שיקול דעתה הבלעדי הינן בגדר רכישה סיטונאית ו/או לצרכים מסחריים.
 4. רכישה של משקאות אלכוהוליים מותרת אך ורק ללקוחות אשר גילם מעל 18 שנים. בניסיון הרכישה הראשון של משקאות אלכוהוליים, המשתמש יידרש להציג תעודה מזהה מתאימה במערכת. מובהר בזאת, כי בעת רכישת משקאות אלכוהוליים הלקוח מאשר כי הוא רשאי לרכוש מוצרים אלו על פי החוק. מובהר כי לא ניתן יהיה לרכוש משקאות אלכוהוליים בחנויות בין השעות 23:00 – 6:00.

מחירי המוצרים

 1. מחירי המוצרים הקובעים הינם המחירים המצוינים ליד כל מוצר (לרבות מתחתיו) בחנויות. קיו תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. כל המחירים המוצגים בחנויות כוללים מס ערך מוסף (מע”מ).

 

התשלום

 1. התשלום עבור הרכישה יתבצע באמצעות כרטיסי אשראי המונפקים על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות הפועלות בישראל אשר עמה עובדת החברה (כפי שיהיו מעת לעת) ובלבד שהעסקה תאושר למשתמש.
 2. על אף האמור לעיל, קיו רשאית לקבוע הסדרי תשלומים ו/או אמצעי תשלום אחרים ו/או חלופיים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.
 3. מובהר כי כל נושא התשלומים וסליקת כרטיסי האשראי במסגרת הרכישה בחנויות נעשה באופן מוצפן ומאובטח באמצעות חברת סליקת אשראי חיצונית, העושה שימוש בשיטות אבטחה מקובלות בתחום ובמנגנוני הצפנה בהתאם לתקנים בינלאומיים.

 

החזרת מוצרים

 1. מובהר בזאת, כי על הלקוח חלה החובה והאחריות לבדיקת המוצר טרם רכישתו.
 2. החזרת מוצרים פסידים ו/או מתכלים תתאפשר בהתאם להוראות הדין בלבד כנגד הצגת חשבונית רכישה. יודגש כי זכות הלקוח להחזרת מוצר ו/או זכות הלקוח לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק הרלוונטיות, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, ו/או בכפוף למדיניות החזרת המוצרים של קיו כפי שתהא מעת לעת.
 3. החזרת מוצרים שאינם פסידים ו/או מתכלים ו/או שלא קיים לגביהם מועד תפוגה, תתאפשר תוך 14 ימים ממועד רכישתם בפועל כשהם באריזה המקורית ו/או בהתאם להוראות החוק הרלוונטיות וכנגד הצגת חשבונית רכישה.
 4. לא תתאפשר השבת מוצרים פגומים ו/או מקולקלים, ככל שהפגם לא היה קיים במוצרים במועד רכישתם.
 5. שירות הלקוחות של החברה יתאם עם הלקוח את ההחלפה ו/או ההחזרה של המוצר ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי ללקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי הנסיבות ועל פי הדין.

 

מבצעי מכירות

 1. מעת לעת יימכרו מוצרים בחנויות במסגרת מבצעים לקידום מכירות.
 2. המבצעים הנערכים בחנויות, תקפים בעת רכישה בחנות הרלוונטית בלבד, ואינם קשורים למבצעים אחרים המוצעים (ככל שמוצעים) בחנויות אחרות.
 3. כל מבצע שייערך בחנות, יהיה בתוקף במועדים שייקבעו ו/או עד לגמר המלאי (לפי המוקדם מביניהם), והכל בכפוף לתנאים ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי ו/או בכפוף למצוין בתנאי המבצע.

 

הגבלת אחריות

 1. קיו עושה מאמצים רבים כדי לספק ללקוחות חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר ו/או במערכת ו/או בחנויות. עם זאת, האתר ו/או המערכת ו/או החנויות אינם חסינים מתקלות ו/או בעיות. ידוע ללקוח, כי האתר ו/או המערכת ו/או החנויות, לרבות כל תוכן ו/או שירות בהם, ניתנים על ידי קיו במצבם כפי שהם ובכפוף לזמינותם (As Is ו- As available). הלקוח מצהיר ומתחייב בזאת, כי הוא אחראי באופן מלא ובלעדי לכל שימוש שהוא עושה באתר ו/או במערכת ו/או בחנויות, על מתקניהם, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בהם, וכי ידוע לו שקיו אינה אחראית, בין במישרין בין בעקיפין, לכל שימוש שהוא עושה כאמור.
 2. קיו לא אחראית לנזק ו/או הפסד מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו בחנויות, לרבות מקרה של רכישה המתבצעת בכרטיס אשראי ללא הסכמת בעל הכרטיס.
 3. מידע בקשר למוצרים המופיע בחנויות ו/או באתר הינו לעיתים מיצרני המוצרים, ולפיכך החברה אינה אחראי על מידע זה.
 4. קיו עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילות החנויות ו/או המערכת ו/או האתר ויחד עם זאת, הלקוח פוטר את קיו מכל אחריות לנזק מכל מין וסוג שהוא שעלולים להגרם לו ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מפעילות באתר ו/או בחנויות ו/או מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים למערכת ו/או למתקנים בחנויות.
 5. קיו לא תהיה אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור למוצרים שירכשו בחנויות ואשר צד ג’ שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם לקיו, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.
 6. ככל שבאתר ו/או בחנויות מופיע מידע פרסומי, קיו אינה אחראית לתוכן ו/או למידע שמקורם מצד ג’.
 7. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא קיו בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר ניקנו והתמורה ששולמה על ידי הלקוח.
 8. ייתכנו טעויות ו/או אי התאמות בסימון המוצרים.
 9. בכל הנוגע למידע אודות אלרגניים ו/או גלוטן – אין להסתמך על הפירוט המופיע במרכיבי המוצר כפי שמופיעים באתר ו/או במסכים בחנויות. יש לקרוא את המידע המופיע על גבי המוצר עצמו, טרם השימוש בו.
 10. התמונות בחנויות הינן להמחשה בלבד.

 

אבטחת מידע

 1. במערכת ו/או בתוכנות ההפעלה של החנויות מיושמים מנגנוני הגנה מתקדמים וזאת על מנת לאבטח את המידע השמור במערכות ההפעלה של החנויות.
 2. הלקוח מתחייב שלא לבצע או לנסות לבצע כל פעולה שיהא בה כדי לשבש את פעולת האתר ו/או המערכת ו/או החנויות, לרבות ניסיונות חדירה, סריקה ו/או חשיפת מידע וכיוצ”ב. כמו כן, נאסר באיסור מוחלט להפעיל רובוט או אמצעי אוטומטי אחר אשר מטרתו לסרוק נתונים מתוך האתר ו/או המערכת ו/או תוכנות ההפעלה בחנויות.
 3. החברה תפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי הפעולות האסורות המפורטות בסעיף זה.

 

פרטיות

 1. בעצם הרישום למערכת הלקוח מאשר ומסכים כי המידע והפרטים שמסר ו/או שנאספו אודותיו במסגרת השימוש במערכת ו/או האתר ו/או החנויות יישמרו במאגרי המידע של קיו שירשמו בהתאם לנדרש על פי דין, לרבות בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה המפורסמת באתר.
 2. קיו ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לפנות אל הלקוח באמצעות דוור ישיר, לרבות בדואר ישראל או בדואר אלקטרוני וכן באמצעות פניות טלפוניות ו/או באמצעות הודעות טקסט (SMS), למטרות קידום מכירות, שיווק וכיו”ב, וזאת כל עוד לא התקבלה הודעה אחרת בכתב מהלקוח.
 3. קיו תהא רשאית להשתמש בפרטים שהלקוח מסר ובמידע שנאסף אודות דפוסי הרכישה בחנויות ודפוסי הרכישה של הלקוח וזאת, בין היתר, לצורך שיפור השירותים, ניהול השירותים והקשר עם הלקוח, לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי וכיו”ב לצד ג’ אחר, לרבות למפרסמים (כאשר מידע זה לא יזהה אישית את הלקוח) ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות אלו.
 4. קיו תשמור את המידע שנמסר ו/או שנאסף אודות הלקוח במאגרי המידע שלה והיא תהא רשאית להשתמש בו לפי ראות עיניה, בכפוף להוראות תקנון זה והדין.

 

ציות לתנאים ושיפוי

הלקוח מתחייב בזאת לציית לכל הוראות הדין, לרבות חוק ו/או תקנה, העשויים לחול בעת רישומו למערכת או ביצוע רכישות בחנויות, לרבות תנאי תקנון זה. כמו כן, הלקוח מתחייב לשפות את קיו ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, שכ”ט עו”ד והוצאות משפט בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי תקנון זה ו/או מכל מעשה ו/או מחדל של הלקוח ו/או מכל חיוב בו תחויב קיו ו/או מי מטעמה אשר על פי תנאי התקנון לקיו אין אחריות לגביו, או שתועלה נגדה על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש פסול ו/או בלתי חוקי על ידי הלקוח בחנות ו/או במתקניה, לרבות הפרת תנאים אלו.

 

החוק החל ותניית שיפוט

 1. על ההתקשרות בין הלקוח לבין קיו במסגרת האמור בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.
 2. קיו והלקוח מצהירים בזאת כי יעשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה ויתעורר, ייושב בדרכי נועם מחוץ לכותלי בית המפשט וכי במידה והסכסוך לא ייושב כאמור אזי הוא יידון בבית המפשט בתל אביב – יפו בלבד.
רוצים לפתוח חנות